רצח מדרגה ראשונה – עונש

תוכן עניינים

רצח מדרגה ראשונה פירושו גרימה למותו של אדם בכוונה תחילה.

חוק העונשין בישראל מתייחס לעבירת רצח בכוונה תחילה בחומרה המרבית שהדין הפלילי מאפשר, והעונש הקבוע בחוק בגין רצח מדרגה ראשונה הוא כבד לאין שיעור מהעונשים שנקבעו בגין הריגה, סיוע להתאבדות או גרימת מוות ברשלנות. חומרת הדין במקרי רצח מדרגה ראשונה, נובעת מעצם העובדה שמדובר בנטילת חייו של אדם שנעשתה באופן מכוון ומתוכנן מראש.

במאמר זה נסביר על מהותה של עבירת רצח מדרגה ראשונה, על התנאים שמאפשרים להוכיח כי בוצע רצח בכוונה תחילה, על האופן בו מתייחסים המחוקק ומערכת המשפט בישראל לעבירות רצח ממדרגה ראשונה וכמובן – נדון בעונש בגין עבירת רצח מדרגה ראשונה בישראל.

עבירת רצח מדרגה ראשונה – במה מדובר?

עבירת רצח מדרגה ראשונה, היא כאמור עבירה פלילית שעניינה גרימת מותו של אדם בכוונה תחילה. לפיכך, עבירת רצח מדרגה ראשונה היא למעשה העבירה החמורה ביותר בדין הפלילי בישראל. לזיהוי סוג עבירת הרצח שבוצעה משמעות רבה בהיבט של חומרת העונש הקבוע בחוק.

לצורך העניין, במידה ומדובר באישומים בגין עבירת רצח מדרגה ראשונה או בשמו הנוסף – "רצח בכוונה תחילה", גזר הדין המקובל במדינת ישראל הוא מאסר עולם.

כיצד מתייחס הדין הפלילי בישראל לעבירות רצח מדרגה ראשונה?

עבירת רצח פוגעת בעקרון קדושת החיים שנחשב כערך מקודש במרבית המדינות המודרניות. עבירות רצח בכללן, הינן העבירות החמורות ביותר בראי המשפט, לאור העובדה שמדובר בעבירה המסתכמת בנטילת חיי אדם בכוונה תחילה. גרימת מוות היא מעשה בלתי הפיך שלא ניתן לחזור ממנו.

מתוך שאיפה לשמור על קדושת החיים בתור ערך עליון בתרבות הישראלית – מתייחס חוק העונשין במדינת ישראל (ובמדינות רבות אחרות בחברה המערבית) אל עבירות רצח במלוא חומרת הדין. זאת באמצעות הטלת עונשי מאסר כבדים ביותר, אשר שוללים מן העבריין שהורשע בעבירת הרצח את חירותו לצד השליטה שלו על חייו בכל ההיבטים, על ידי כליאתו לתקופה ממושכת מאוד, קרי "מאסר עולם".

באופן זה מבצע החוק הפרדה בין האדם שנטל את חיי זולתו במזיד, ובין שאר הפרטים המהווים חלק מן החברה. פעמים רבות נלווה לעונש המאסר גם קנס כספי כבד לשם הגברת ההרתעה מפני ביצוע עבירות רצח.

מהו העונש הצפוי לאדם שביצע רצח מדרגה ראשונה במדינת ישראל?

רצח בכוונה תחילה המכונה רצח מדרגה ראשונה, מעמיד את מבצעו בפני עונש של מאסר עולם. כאשר מדובר על תיקי רצח, אף אם זוהי העבירה הפלילית הראשונה של נאשם בעל עבר פלילי נקי לחלוטין, בית המשפט לא נוטה להמתיק את עונשו של אדם שהורשע ברצח מדרגה ראשונה, ולכן ברוב המקרים יפסק לנאשם מאסר עולם על פי הענישה המקובלת בחוק העונשין הישראלי.

האם בית המשפט רשאי להקל בעונשו של אדם שביצע רצח בכוונה תחילה?

עבירת רצח מדרגה ראשונה היא למעשה העבירה היחידה בדין הפלילי בישראל, שהעונש בגינה הינו מאסר עולם חובה. פירוש הדבר הוא שבמידה והוכחה אשמתו של החשוד ברצח, לבית המשפט אין אפשרות לפסוק במסגרת גזר הדין עונש אחר שאינו מאסר עולם.

היינו, בית המשפט מחוייב על פי החוק לגזור על נאשם בעבירת רצח מדרגה ראשונה עונש מאסר עולם. עם זאת, כפי שצוין מעלה, במרבית המקרים תקופת המאסר הינה קצובה ומגבלת לפרק זמן של 24 עד 30 שנים על ידי נשיא המדינה.

אף על פי כן, במקרים שבהם בוצע רצח בכוונה תחילה של יותר מאדם בודד, עלול בית המשפט לגזור על מבצעו יותר ממאסר עולם יחיד, כך שהלכה למעשה – היכולת של הנשיא לקצוב את העונש לתקופה פחותה, תהא מוגבלת מלכתחילה.

כמה זמן נמשך מאסר עולם בפועל?

כאשר אדם מורשע בביצוע עבירת רצח מדרגה ראשונה, מוטל עליו עונש מאסר לתקופה ממושכת, הידוע בשפת העם בתור "מאסר עולם".

למרות השם המטעה ממנו משתמע שמדובר בכליאה עד סוף ימיו של הנאשם – בפועל, עונשי מאסר עולם בישראל נעים בין 20 ל – 30 שנים של מאסר בפועל, כשאת מספר השנים המדויק לרוב קוצב בית המשפט על פי הוראת נשיא המדינה (לרוב קוצבים נשיאים מאסרי עולם לתקופה בת 24 שנים באופן אוטומטי).

במקרים מסוימים יופחת עונשו של האסיר בגין התנהגות טובה כך שינוכה שליש מתקופת המאסר שנקצבה עבורו, כך שבפועל – ישנם מאסרי עולם המסתיימים גם כעבור 16 שנים בלבד.

מה ההבדל בין רצח מדרגה ראשונה ובין הריגה בשוגג?

על מנת להוכיח כי חיי אדם ניטלו במסגרת רצח בכוונה תחילה ולא כמעשה של הריגה בשוגג, נדרשת המאשימה להוכיח לא רק את הקשר בין הנאשם למעשה הקטל, אלא אף לבסס את הטענה כי יסוד נפשי של "מחשבה פלילית" הוביל לתכנון פעולת הקטל, ובא לידי ביטוי בהלך הרוח של הנאשם בהקשר לביצוע העבירה שהסתיימה בנטילת חיי אדם.

כדי שהמאשימה תוכל להרשיע את הנאשם בסעיף רצח מדרגה ראשונה, היא תידרש למעשה להוכיח שבוצעה עבירת רצח בדם קר.

פירוש הדבר הוא כי התביעה תיאלץ לספק לבית המשפט הוכחות לכך שבליבו של הנאשם גמלה מראש ההחלטה ליטול חיי אדם בכוונה תחילה וביודעין. זאת לעומת נטילת חייו של אדם שנעשתה בטעות או מבלי משים, כמו במקרה של תאונת דרכים כתוצאה מנהיגה תחת השפעת אלכוהול, שהובילה למותו של אדם.

באילו תנאים ניתן להרשיע אדם בביצוע רצח מדרגה ראשונה לפי החוק?

בדין הפלילי בישראל מוגדרים מספר תנאי סף שמגדירים באופן מצטבר, מהו רצח מדרגה ראשונה.
החוק קובע כי בהינתן והתנאים הללו הופיעו במשולב, ניתן לבסס את הטענה כי הרצח אכן בוצע בכוונה תחילה, ובהתאם לכך – להרשיע את הנאשם בביצוע של עבירת רצח.

אלו הם התנאים שמגדיר חוק העונשין הישראלי לביסוס חשד לנטילת חיי אדם בכוונה תחילה – קרי: רצח מכוון:

1. העבריין החליט במודע ומבעוד מועד ליטול את חיי זולתו מבעוד מועד.

2. לעבריין היתה כוונה ברורה להביא למותו של זולתו.

3. לעבריין היתה מוכנות נפשית לגרום למותו של זולתו.

4. העבריין הכין, הרכיב, רכש או נשא כלי שנועד לביצוע העבירה.

5. לא היה מוטיב של קינטור (התגרות) מצד קורבן העבירה כלפי הנאשם טרם נטילת חייו.

האם עורך דין פלילי יכול לחלץ נאשם ברצח מדרגה ראשונה ממאסר עולם?

למרות האמור לעיל, חשוב לומר כי בעבר קרו מקרים בהם הצליחו עורכי דינם של נאשמים ברצח בכוונה תחילה להפוך פסקי דין על פיהם ולסכל עונשי מאסר עולם ממושכים, למרות הנסיבות המורכבות והקשות בתיק.

היכרות של עורך דין עבירות רצח מדרגה ראשונה עם נפתולי הדין הפלילי בישראל, תקדימים בפסיקה והחריגים השונים לחוק, מאפשרת פעמים רבות להביא את הטיפול בתיק אל סיומו המוצלח בעזרת עסקת טיעון מול המאשימה והקלה בעונש שנפסק לנאשם. על כך נרחיב בהמשך.

חריגים לעניין העונש על עבירות רצח מדרגה ראשונה

אף שעונש מאסר עולם הוא נקודת המוצא של חוק העונשין בכל הנוגע לגזר הדין של נאשמים בעבירות רצח מדרגה ראשונה, קיימים מקרים יוצאי דופן, אשר בהם מאפשר החוק לבית המשפט להפעיל שיקול דעת בנוגע לצמצום עונשו של האדם אשר הורשע ברצח בכוונה תחילה.

אלו הן הנסיבות שמאפשרות הקלות בעונש לאדם שהורשע ברצח בישראל:

  • רצח שבוצע על רקע הפרעות נפשיות קשות או מוגבלות שכלית חמורה של הנאשם, שאינם בגדר אי שפיות, אך לא איפשרו לו להבין את משמעות פעולותיו או להימנע מביצוען.
  • רצח שבוצע לשם הגנה עצמית, מתוך הכרח או חוסר ברירה – באופן החורג רק חריגה מועטה מתחום הפעולות שניתן להצדיק כאקט סביר של הגנה עצמית בנסיבות הקיימות.
  • רצח שבוצע בידי אדם על רקע מצוקה נפשית חמורה בעקבות התעללות קשה וממושכת בו או ביקיריו על ידי הנרצח.

על חשיבות הפניה לייעוץ משפטי בחשד לעבירת רצח מדרגה ראשונה

קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין פלילי מנוסה ומיומן הינה הכרח בכל שלב של הטיפול בחשד או אישומים בגין עבירות רצח מדרגה ראשונה ולא רק. לא זאת בלבד שעורך דין עבירות רצח דואג לאינטרסים של לקוחותיו, בכוחו גם למנוע מלקוחותיו את האפשרות לאישומי שווא או חלילה הרשעה בגין עבירות רצח שכלל לא בוצעו על ידם.

יתרה מכך, בכוחו של עורך דין פלילי המתמחה בתיקי רצח גם להביא לביטול ההליכים הפליליים באופן מלא, בכפוף לנסיבות מסוימות. מן הראוי לציין כי גם כאשר חקירת הרצח נראית סבוכה ומסועפת מאין כמוה, עורך דין מתחום המשפט הפלילי מחזיק בכלים לסייע למיוצגיו למצות את זכויותיהם ולשפר את סיכוייהם לקבל הקלות בגזר דינם.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו"ד פלילי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
מידע נוסף
עורך דין עבירות רצח

אין עוררין על כך שבדין הפלילי בישראל עבירות רצח נחשבות כעבירות החמורות ביותר. הדבר נכון לא רק בארץ אלא בכל המדינות המתוקנות בעולם המודרני. לאור

עבירות רצח בדין הפלילי בישראל

עבירת רצח היא עבירה פלילית שעניינה גרימת מותו של הזולת בכוונה תחילה. מסיבה זו עבירת רצח נחשבת כאחת מן העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין הישראלי.

עורך דין עבירות הריגה

עבירות הריגה היו עד לפני קצת יותר משנה תחום מעורפל שהעמיד את בית המשפט בפני גבולות דקים מאוד שיש להכריע ביניהם. בחודש יוני בשנת 2019,

עורך דין גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין. מי שהורשע בעבירה מהסוג האמור עלול לבלות מספר לא מבוטל של שנים מאחורי סורג ובריח. בעשורים

דני-אורדן-רקע-תכלת
עו"ד דני אורדן - זמין לייעוץ
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
או השאירו פרטים בטופס: