עבירות שוד

עבירת שוד הינה עבירת גניבה המתבצעת באמצעים של אלימות והפחדה של הקורבן. עבירות שוד מגלמות בחובן פגיעה בזכות הקניין של הזולת לצד פגיעה בחייו, בגופו ובחירותו של הנשדד. מסיבה זו, העונשים הקבועים בצידן של עבירות שוד בחוק העונשין הישראלי, הם גבוהים במידה ניכרת מאלו המוגדרים עבור עבירות גניבה “רגילות”.

אדם שהורשע בעבירת שוד צפוי לעונש מאסר בפועל של 14 ועד 20 שנים. במאמר זה נדון בסוגי עבירות השוד השונות ובענישה בגינן, ונסביר מהם ההבדלים בין עבירת גניבה ועבירות שוד.

 

מהי עבירת שוד וכיצד היא מוגדרת בחוק העונשין?

חוק העונשין מגדיר עבירת שוד במסגרת סעיף 402, באופן הבא:

א. הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד – מאסר ארבע עשרה שנים.

 ב. היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו – מאסר עשרים שנים.

כלומר, עבירת שוד הינה עבירת גניבה המתבצעת לצד שימוש בהפחדה ואלימות.
במסגרת עבירות שוד חלה פגיעה בנפש, בזכויות הקניין, הגוף והחירות של הנשדדים, ולפיכך, העונשים הקבועים בחוק העונשין בגין עבירות שוד, הם גבוהים באופן משמעותי מאלו הקבועים עבור עבירות גניבה מהסוג הבסיסי.

לאילו סוגים של עבירות שוד מתייחס חוק העונשין בישראל?

הדין הפלילי בישראל, מבחין בין 2 סוגים של עבירות שוד: הסוג הראשון הינו עבירת שוד “כללית” – קרי, עבירת גניבה המבוצעת בצורה אלימה.

הסוג השני של עבירת שוד מכונה “עבירת שוד בנסיבות מחמירות” – הגדרה המאגדת תחתיה עבירות של שוד מזוין, ביצוע שוד בחבורה וכן פגיעה גופנית בקורבן השוד.

על חומרתן של עבירות שוד בעיני המחוקק

עבירות שוד הן בין העבירות החמורות ביותר בדין הפלילי בישראל וככאלו – הענישה הקבועה בצידן היא חמורה יותר. זאת מעצם היותן עבירות גניבה בנסיבות מחמירות, כשההבדל העיקרי בין עבירות גניבה ובין עבירות שוד נטוע במרכיב האלימות המעורב בביצוע עבירות שוד.

על כל ההבדלים בין עבירות גניבה ועבירות שוד בראי החקיקה והמשפט, נדון בהרחבה בהמשך מאמר זה.

מה ההבדל בין עבירות גניבה לבין עבירת שוד?

כפי שציינו קודם לכן, עבירת שוד היא למעשה עבירת גניבה לכל דבר ועניין.
אולם גם גניבה מחנות, פריצה לביתו של אדם, וכל פעולה של גניבת רכוש מכל סוג שהוא – נחשבים כגניבה. נשאלת השאלה, אם כן, באילו מקרים ניתן להרשיע אדם דווקא בעבירת שוד ולא בעבירת גניבה. התשובה לשאלה זו, תלויה בין היתר במרכיב האלימות הנלווה לעבירות שוד.

במידה ובמסגרת ביצוע עבירת הגניבה, בסמוך לה או לאחריה, היה מעורב מבצע הגניבה בעבירת אלימות כלפי קורבנותיו – ניתן לסווג את עבירת הגניבה בתור עבירת שוד. כלומר, במידה ולעבירת הגניבה נלווה מעשה אלימות שבוצע לטובת העברת הרכוש הגנוב לידיו של הגנב – ניתן לסווג את מעשה הגניבה בתור שדידה בכפייה, הנחשבת כשוד מן המניין בעיני המחוקק.

הדין בגין עבירת שוד, הינו כאמור עונש מאסר בפועל לתקופה שבין 14 ועד 20 שנים (בהתאם לנסיבות המקרה).

עבירות שוד
עבירות שוד

מהם התנאים שחייבים להתקיים על מנת להרשיע אדם בעבירת שוד?

על מנת שניתן יהיה להרשיע אדם בביצוע עבירת שוד, נדרשת הוכחה של קשר נסיבתי בין פעולת הגניבה ובין מעשה האלימות שביצע, ואת קיום הקשר בין שתי העבירות הללו.
לעניין זה, החוק אינו מבדיל בין מעשי אלימות של ממש שבוצעו במסגרת אירוע הגניבה ובין איום באלימות מצד העבריין.

על מנת להרשיע פלוני בעבירת שוד, אם כן, מספיק שמעשה הגניבה ילווה באיום באלימות, בכדי שניתן יהיה להרשיע את העבריין בביצוע שוד. כמובן, במידה ולמעשה הגניבה נלוותה פעולה אלימה כלשהי, קל יותר להוכיח כי אכן בוצעה עבירת שוד שאינה גניבה רגילה.

בהקשר זה מן הראוי לציין כי אין הכרח שהמעשה האלים או האיום המרומז לביצועו יתרחשו דווקא במהלך אירוע הגניבה עצמו. מבחינת המחוקק, אלו עשויים להתקיים גם כשעה לפני האירוע או לאחריו, ועדיין ניתן יהיה לקשור בינם ובין מעשה הגניבה באופן נסיבתי לשם סיווג העבירה בתור שוד אלים.

מה זה שוד בנסיבות מחמירות?

עבירת שוד אשר לוותה במעשה אלימות או מעשים חמורים יותר במסגרת ביצוע השוד – בין אם הדבר תוכנן מבעוד מועד ובין אם המעשה נעשה באופן ספונטני, עשויה להשפט כשוד שבוצע בנסיבות מחמירות.

בין הנסיבות שעשויות להפוך עבירת שוד לשוד בנסיבות מחמירות, מתייחס חוק העונשין לשוד שבוצע תוך שימוש בנשק חם, באופן שעלול היה להוביל לפגיעה בנפש ולסכנת נפשות ממשית לזולת בזמן ביצוע השוד, לפניו או לאחריו.

יתרה מכך, גם שוד שהיו מעורבים בו כמה גורמים שחברו יחדיו לשם ביצוע העבירה – או כפי שמתייחס אליו חוק העונשין: “שוד בחבורה” – ייחשב כאירוע שוד בנסיבות מחמירות, ובפרט כאשר קיים יסוד ראייתי שמאפשר להוכיח כי פעולת השוד בוצעה באמצעים אלימים ועירבה פגיעה פיזית בנשדדים או כל אדם אחר באזור זירת האירוע.

מהם ההבדלים בין שוד רגיל ובין שוד בנסיבות מחמירות?

בבואו של בית המשפט העליון לבצע הבחנה בין עבירות שוד “רגילות” ובין עבירות שוד בנסיבות מחמירות, נקבע כי נדרשת מצד בית המשפט הפעלה של שיקול דעת בנוגע למידת החומרה של האלימות שהופעלה על ידי השודד במסגרת ביצוע השוד, וכן כי עצם הפעלת האלימות לכשעצמו לעומת מקרה של איום באלימות, או מעשה אלימות כנגד רכוש, אינו נרשם כנסיבות מחמירות באופן אוטומטי.

פירוש הדבר הינו שעל מנת לפסוק באם עבירת שוד נחשבת לעבירת שוד שבוצעה תחת נסיבות מחמירות, נדרש בית המשפט להביא בחשבון את חומרת האלימות שהופעלה מצד השודד.

האם העונשים הקבועים בחוק בגין עבירת שוד וניסיון לשוד הם זהים?

פעמים רבות נשאלת השאלה מה יעלה בגורלו של אדם הנאשם בשוד שלא צלח.

למשל, מקרה שבו הנאשם היה מעורב בניסיון לשדוד את זולתו אך למרות הפעלת הכוח או האיום באלימות, לא יצא מזירת האירוע עם רכוש או כסף. האם ניתן יהיה להרשיעו בעבירת שוד?

התשובה העקרונית לשאלה זו הינה חיובית. אולם בפועל, במסגרת חוק העונשין נקבע כי במקרה שבו פלוני ניסה לבצע עבירת שוד שלא צלחה, קרי – ניסיון השוד בוצע, אך המבצע לא לקח עימו טובין מכל סוג שהוא, יידון העבריין לעונש מאסר של 7 שנים, בגין כוונת המעשה והשימוש באלימות או באיום באלימות במסגרת האירוע.

עם זאת, תחת נסיבות מחמירות יותר, גם ניסיון שוד שלא הצליח, עלול להוביל את העבריין לעונש מאסר חמור שיכול להגיע גם ל – 20 שנות מאסר.

נחשדת או נאשמת בביצוע עבירת שוד? פנה לייעוץ מעורך דין פלילי

כאשר אדם מזומן לחקירה בחשד לביצוע שוד או שמוגש נגדו כתב אישום בנוגע לעבירת שוד, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי הבקיא בחוק העונשין בנהלי החקירה ובהליך המשפטי הנהוג בתיקי שוד.

הכרת הדין הפלילי על בוריו, עשויה לסייע לביטול החשדות או האישומים ואף לסגירת התיק במקרים מסוימים. גם במקרה בו הגיע תיק השוד לערכאות משפטיות, חשוב להכיר כי עורך דין פלילי מתחום עבירות השוד יידע לנווט את ההליך המשפטי כדי למצות את זכויותיו של הנאשם ואף יוכל להביא להמתקת עונשו עד כדי זיכוי מאשמה והימנעות ממאסר ופגיעה בשמו הטוב.

לכן אם קיבלת זימון לחקירה או משפט בהקשר לעבירת שוד, הדבר הראשון שמומלץ לעשות הוא לפנות לקבלת סיוע משפטי מול משרד עורכי דין מקצועי שידאג לאינטרסים שלך. בהצלחה!

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי,
והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות שוד
שוד מזויין – עונש

עבירות שוד מזוין הינן בין העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין הישראלי. שוד מזויין הוא בעצם עבירת גניבה אשר מתבצעת תחת נסיבות מחמירות ביותר, ולכן העונש

קרא עוד
עבירות שוד – עונש

עבירת שוד היא עבירת גניבה לכל דבר ועניין אשר במסגרתה מבוצע שימוש בכוח, באמצעים אלימים או באיום באלימות (מפורש או מרומז) לשם ביצוע הגניבה. לאור

קרא עוד
עורך דין עבירות שוד

עבירת שוד, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בשוד מזויין, נמנית עם העבירות הפליליות החמורות ביותר הקיימות בחוק הישראלי. קשה להבין, לפיכך, את ההילה הרומנטית אשר

קרא עוד