עורך דין עבירות נוער

תוכן עניינים

הדין הפלילי במדינת ישראל מטפל בבני נוער שהיו מעורבים בביצוע עבירות פליליות באופן שונה מן הטיפול בבגירים. החקיקה שנועדה להסדיר את הטיפול בבני נוער בהיבט של תקנות מעצר, נהלי חקירה והליכים משפטיים, נקראת "חוק הנוער".

במאמר זה נעסוק באופי הטיפול המשפטי בעבריינות נוער, נדון בשיקול השיקומי המתווה את דרכי הטיפול בבני נוער שהורשעו בפלילים, ונסביר איזה מענה נדרש עורך דין עבירות נוער לספק בטיפול בתיקים של עבריינות נוער.

כיצד מטפל הדין הפלילי בישראל בבני נוער?

ההליך הפלילי של בני נוער במדינת ישראל מטופל בערכאות משפטיות נפרדות מאלו המטפלות בעבריינים בגירים. למעשה, קיים מנגנון משפטי נפרד וייעודי לטיפול בעבריינות של קטינים ובני נוער, והוא בתי המשפט לנוער, בהם מכהנים שופטים בעלי הסמכה מיוחדת לטיפול בהליכים פליליים של בני נוער.

כדי לתת מענה מסוג זה, בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום למעשה עוברים למתכונת של בית משפט לנוער על פי הצורך, כששופט נוער יושב בהם.

מה ההבדל בין הליך פלילי לבני נוער והליך פלילי של מבוגרים?

להלן ההבדלים המרכזיים בין הליכים פליליים שמעורבים בהם בני נוער וקטינים, לעומת הליכים פליליים הנוגעים לבגירים בישראל:

  1. דיונים בתיקים פליליים של בני נוער מתקיימים ככלל בדלתיים סגורות לעומת דיוני הבגירים שבמרבית המקרים יתקיימו בדלתיים פתוחות.
  1. דיונים בתיקים פליליים של בני נוער נערכים באולמות נפרדים בבית המשפט על מנת להגן על פרטיותם של הקטינים, ולייצר הפרדה בינם לבין דיוני המבוגרים.
  1. הענישה בגין עבירות פליליות של בני נוער היא קלה מזו הנהוגה בעבירות פליליות שבוצעו בידי בגירים. לרוב העונשים שיפסוק בית המשפט לנער או נערה שהורשעו בביצוע עבירה פלילית, יהיו מקלים ומוכווני שיקום.

לאילו מיומנויות מיוחדות נדרש עורך דין עבירות נוער?

עורך דין פלילי המטפל בייצוג בני נוער בהליכים משפטיים, נדרש להכרת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א – 1971 על בוריו, ולהיות בעל היכרות אישית עם גורמי האכיפה, המשפט והרווחה המטפלים בהליכים פליליים של בני נוער.

עורך דין עבירות נוער מצופה להכיר את זכויותיו של הקטין כך שיוכל להבטיח כי מיוצגיו יזכו להליך הוגן הכולל אלמנט שיקומי. בנוסף לכך, נדרש עו"ד עבירות נוער לעמוד בקשר מול מנגנוני הרווחה המטפלים בקטינים, המסגרות החינוכיות וכמובן גם עם קרובי המשפחה או האפוטרופסים של בני הנוער בהם הוא מטפל.

במה שונים הליכי המעצר והחקירה המשטרתית של בני נוער מאלו הנהוגים מול מבוגרים?

קיים שוני בין נהלי המעצר והחקירה הפלילית הנהוגים בתיקי נוער, לעומת אלו המקובלים במסגרת הטיפול בבגירים. על כן נדרש עורך דין פלילי המייצג בני נוער להכיר היטב את הנהלים הרלוונטיים, וביניהם:

1. חובת נוכחות הורה או איש קשר אחר מטעמו של הקטין בחקירה

על המשטרה לעשות מאמץ ליצור קשר עם האפוטרופוס של הקטין, לפני ההתקדמות לשלב התשאול, ובמקרים שבהם לא ניתן להגיע להוריו של הקטין, נדרשת לכל הפחות נוכחות של בן משפחה אחר של הנער/ה או של אדם אחר שהקטין מכיר ומסכים לנוכחותו בשלב החקירה. בנוסף זכאי הקטין להיוועץ בהם כרצונו לפני שהחקירה מתחילה, בכפוף לחריגים שהחוק קבע.

2. איסור על חקירת בני נוער קטינים במהלך שעות הלילה

חוק הנוער קובע כי חל איסור על חקירת בני נוער קטינים בשעות הלילה. ככלל – כשמדובר בבני נוער שגילם נמוך מ – 14, יש לחקור אותם בין השעות 7 בבוקר עד 8 בערב בלבד. עבור בני נוער שגילם למעלה מ – 14, השעות המותרות לחקירה הן בין 7 בבוקר ועד 10 בלילה.

3. הגבלה על מעצרים ללא צו שופט

אפשר להחזיק במעצר ללא צו שופט בן נוער שגילו מתחת ל – 14 לפרק זמן מרבי של 12 שעות. לאחר פרק זמן זה, מחייב החוק לשחררו או להביא אותו בפני שופט. היה ואין אפשרות להביא את בן הנוער החשוד בפני שופט, ניתן יהיה להאריך את המעצר שלו לפרק זמן נוסף של לא יותר מ – 12 שעות נוספות.

במקרה של בן נוער שגילו למעלה מ – 14, פרק הזמן המרבי שניתן להקצות למעצר ללא צו שופט עומד על 24 שעות לכל היותר, כאשר לאחריהן, נדרשים שיחרורו או הבאתו בפני שופט. הארכת מעצר מתאפשרת לפרק זמן שלא יעלה על 24 שעות נוספות.

4. תקופת ההתיישנות בתיקי נוער

ניתן להעמיד בני נוער לדין רק במידה וטרם עברו 12 חודשים ממועד ביצוע העבירה הפלילית, אלא אם ניתן אישור מיוחד להעמיד את החשוד למשפט בשלב מאוחר יותר, מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

5. מסגרת הטיפול המשפטי

העמדת בני נוער קטינים למשפט מתאפשרת אך ורק בין כתליו של בית משפט לנוער, במידה ולבן הנוער מלאו 18 שנים במועד בו בוצעה העבירה וטרם מלאו לו 19 במועד שבו הוגש כנגדו כתב האישום.

6. חובת ההתייעצות עם קצין מבחן לפני הליכים משפטיים בבני נוער מתחת לגיל 13

היות וגיל האחריות הפלילית במדינת ישראל הינו 12 שנים, בן נוער קטין שגילו נמוך מ – 13 יוכל להשפט בבית משפט לנוער רק לאחר שבוצעה התייעצות מול קצין מבחן, בהתאם לחוק העונשין. 

7. חובת ביצוע תסקיר 

במקרה בו בן נוער נאשם בביצוע עבירה פלילית, נדרש בית המשפט לנוער להפנות את הקטין להליך שנקרא תסקיר, המתבצע מול שירות המבחן לנוער. התסקיר נועד לגבש המלצה בנוגע למתווה הטיפול בקטין – בין אם מדובר בהמלצות לדרכי ענישה למסגרת טיפולית משקמת.

מה תפקידו של עורך דין עבירות נוער בשלב התסקיר מול שירות המבחן לנוער?

במסגרת תפקידו, אחראי עורך דין המייצג בני נוער להבטיח כי שלב התסקיר מול שירות המבחן לנוער אכן יתבצע כנדרש, וכי התסקיר יהיה מוכוון שיקום מול מנגנוני הרווחה, ולא ענישה. ההמלצות שיתקבלו במסגרת התסקיר יכולות לעשות את כל ההבדל בין הרשעת הקטין בדין וענישתו או טיפול משקם שיסייעו לבן הנוער להתרחק ממעגל הפשיעה – ומכאן חשיבותה הרבה של מעורבות אקטיבית מצד עורך הדין לייצוג בני נוער.

על זכות ההתייעצות עם עורך דין עבירות נוער 

הזכות להתייעץ עם עורך דין עבירות נוער המתמחה בייצוג קטינים, מהווה זכות יסוד של כל בן נוער שנקלע להליך פלילי במדינת ישראל. חשוב לדעת כי זכות זו עומדת לרשות החשוד משלב המעצר, לרבות כל מצב בו מוגבלת חירותם של הנער או הנערה עקב חשדות בביצוע עבירה פלילית.

יתרה מכך, חוקרי המשטרה אף מחויבים ליידע בני נוער העומדים בפני חקירה משטרתית, בזכותם החוקית לפנות לקבלת ייעוץ מעורך דין עבירות נוער. היה והנער או הנערה מעוניינים ליצור קשר עם עורך דין קטינים ביוזמתם, על המשטרה חלה חובה לעשות זאת ללא דיחוי, ולהקפיא את המשך הליכי החקירה עד הגעת עורך הדין.

בכוחו של עורך דין פלילי המתמחה בייצוג בני נוער וילדים לוודא כי כל זכויותיו של הקטין שנקלע לתסבוכת פלילית, ישמרו לאורך כל שלבי ההליך. לכן מומלץ לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי מול עורך דין לייצוג בני נוער בהקדם האפשרי, בכל חשד למעורבות של נער או נערה בביצוע עבירה פלילית.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו"ד פלילי. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
עורך דין יוני לוי
עו"ד יוני לוי - זמין לייעוץ
לייעוץ עם עו"ד
או השאירו פרטים בטופס: